Aktivity

Elektrotechnický klaster – západné Slovensko v rámci zabezpečuje nasledovné aktivity:
 • servis a podpora v oblasti vedy, výskumu a vývoja, školení a marketingových aktivít pre firmy a organizácie pôsobiace najmä v sektore elektrotechnického priemyslu
 • podpora komunikácie a spolupráce firiem a organizácií
 • tvorba a realizácia projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre vzdelávanie a adaptabilitu pracovných síl, ako aj na nové trendy a potreby firiem a organizácií
 • spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi
 • odborná školiaca činnosť najmä v oblasti transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja
 • vytvorenie podmienok pre vstup nových investorov v oblasti inovácií a „high – tech“
 • priamy transfer vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie
 • spolupráca so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek praxe a komplexného prepojenia vzdelávania s potrebami zamestnávateľov
 • spolupráca v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie
 • vyhľadávanie, zabezpečovanie a riadenie finančných prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov
 • vyhľadávanie a riadenie nových investičných možností v regióne
 • verejné obstarávanie a obchodná verejná súťaž