Členstvo


Podmienkou vzniku členstva je písomná prihláška za člena, v ktorej záujemca prejaví súhlas so stanovami a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v Elektrotechnickom klastri – západné Slovensko. O prijatí za pridruženého člena rozhoduje Správna rada. O udelení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie na návrh Správnej rady. Na členstvo v Elektrotechnickom klastri – západné Slovensko nemá záujemca právny nárok.

Elektrotechnický klaster – západné Slovensko rozlišuje nasledovné druhy členstva:
  • zakladajúci členovia
  • pridružení členovia
  • čestní členovia
Zakladajúcimi členmi Elektrotechnického klastra – západné Slovensko sú :
  • Trnavský samosprávny kraj - 67%
  • Mesto Galanta - 33%
Pridruženými členmi Elektrotechnického klastra – západné Slovensko môžu byť právnické osoby, ak:
  • splnia podmienky pre vznik členstva vy zmysle stanov Elektrotechnického klastra – západné Slovensko
  • prejavia vôľu zúčastňovať sa na aktivitách a cieľoch Elektrotechnického klastra – západné Slovensko
  • vyjadria súhlas so stanovami
  • ich členstvo v Elektrotechnickom klastri – západné Slovensko schváli Správna rada

Pridružení členovia majú hlasovacie právo vo valnom zhromaždení a majú právo podávať stanoviská, návrhy a pripomienky.


Čestnými členmi Elektrotechnického klastra – západné Slovensko môžu byť fyzické osoby, ktoré majú osobitné zásluhy na podpore rozvoja regiónu, alebo osoby z iných regiónov (aj zahraničia), s ktorými Elektrotechnický klaster – západné Slovensko spolupracuje. Čestné členstvo schvaľuje a udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady. Čestní členovia nemajú hlasovacie právo.