O Nás

Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta prijali 19. marca 2008 v duchu partnerskej spolupráce spoločné rozhodnutie o zriadení a vybudovaní združenia „Elektrotechnický klaster – západné Slovensko“ so zameraním na elektrotechnický priemysel, s cieľom podporiť rast ekonomického a vzdelanostného potenciálu na území Trnavského samosprávneho kraja s dopadom na celé územie Slovenskej republiky.


Podpísaním Zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb v zmysle § 20f – § 20j Občianskeho zákonníka bol 15. apríla 2008 založený Elektrotechnický klaster – západné Slovensko je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb. Následným zápisom do registra záujmových združení dňa 23.05.2008 tak vzniklo koncentrované zoskupenia nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcii s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.


Elektrotechnický klaster – západné Slovensko predstavuje nezávislú, nepolitickú inštitúciu, ktorej cieľom je plniť úlohu partnerskej inštitúcie pre rozvoj elektrotechnického priemyslu a technologicky orientovaných firiem, s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť jeho členov v rámci Slovenskej republiky a zahraničia pri trvalom vytváraní podmienok čo možno najlepšieho využívania ľudských a technických kapacít, ich kvalitatívneho rastu a vytvárania nových investičných príležitostí v regióne.